Mergi la conţinutul principal

Produse software

Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică pune la dispoziție aplicații şi servicii informatice de cea mai bună calitate şi în cele mai bune condiții, oferind suport tehnic şi logistic. Tarifele pentru sistemele informatice includ cheltuielile de licenţă, instalare şi mentenanță în funcţie de complexitatea, funcționalitățile, numărul şi rolurile utilizatorilor, capacitatea reţelei şi a sistemelor de operare.

 

 

O organizaţie este structurată în jurul documentelor, iar activitatea ei se desfăşoară prin intermediul acestor documente. Statisticile arată că o dată la cinci ani numărul de documente gestionate într-o organizaţie se dublează. Pentru ca gestionarea volumului mare de documente să nu fie o povară, iar documentele aflate în gestiune să poată fi aduse uşor la cunoştinţa celor pe care îi vizează şi să aibă efectul scontat, se folosesc pe larg sisteme de management (computerizat) al documentelor. Sistemul informatic de management al documentelor asigură evidenţa, controlul executării, stocarea şi regăsirea documentelor, în orice format electronic, inclusiv imagini ale documentelor pe hîrtie.

Funcţii:

 • clasificarea şi ierarhizarea documentelor;
 • monitorizarea executării documentelor;
 • accesul personalizat şi facil al utilizatorilor la documente, în funcţie de rolurile atribuite;
 • notificare privind actualizarea documentelor sau elaborarea altora noi;
 • controlul accesului în sistem, autorizarea accesării anumitor documente;
 • gestiunea nomenclatoarelor;
 • generarea de rapoarte complexe;
 • metode flexibile de identificare şi de căutare a documentelor;
 • raportarea documentelor la diverse evenimente sau legăturile funcţionale din sistem.

Aplicaţia este elaborată în conformitate cu normele legale naţionale şi ţine cont de particularităţile instituţiilor autohtone; Produs nou, având la bază experienţa unor aplicaţii anterioare. Ajustare la noile tendinţe privind aplicaţiile Web: Software as a Service, Cloud Computing, etc. Posibilitatea de implementare pe platforme Cloud; Pentru a utiliza sistemul este necesar doar un browser Web. Implementare rapidă pe diverse platforme (Windows, Linux, etc.), pe diverse dispozitive, inclusiv mobile. Accesare via Internet/Intranet; Utilizare FOSS (Free and Open Source Software), şi a unui stack de tehnologii de performanţă pentru serverele de aplicaţii şi baze de date; Costuri reduse de procurare şi deţinere (TCO – Total Cost of Ownership) în comparaţie cu sisteme analogice. Nu este necesară procurarea serverului de baze de date sau a altor componente costisitoare.

Pentru detalii suplimentare și versiune demo contactați experții noștri la tel. 022 820 911

Sistemul informatic MANAGEMENTUL PETIŢIILOR
 

Aplicaţia „Managementul Petiţiilor” este concepută ca parte componentă a Sistemului Informatic integrat de management al documentelor.

Este destinată autorităţilor publice centrale şi locale, întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor care au în sarcină gestionarea petiţiilor adresate de cetăţeni.

Realizează funcţii de înregistrare, evidenţă, circulaţie şi selectare (căutare) a fişelor de înregistrare şi a documentelor aferente, de control şi analiză a executării.

Sistemul generează zeci de rapoarte statistice şi analitice după data şi numărul de înregistrare, tipul petiţiei, tematica, provenienţa, numărul şi data scrisorii de însoţire, autorul rezoluţiei, executantul, subdiviziunea, perioadele de timp, etc.

Baza legală a aplicaţiei este HG nr. 208 din 31.03.1995 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind ţinerea lucrărilor de secretariat referitoare la petiţiile persoanelor fizice şi juridice, adresate organelor de stat, întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor Republicii Moldova.

Sistemul are drept obiectiv:

 • crearea bazei de date unice a documentelor referitoare la petiţii;
 • înregistrarea, evidenţa, facilitarea examinării petiţiilor;
 • accesul comod şi rapid la documentele referitoare la petiţii, indiferent de locul lor de stocare;
 • controlul asupra soluţionării petiţiilor;
 • urgentarea operaţiunilor de căutare şi recepţionare a informaţiei privitoare la petiţii;
 • asistarea managementului instituţiilor în audienţa petiţionarilor.

Funcţii:

 • gestiunea registrului petiţiilor;
 • controlul executării, notificări despre mersul executării petiţiilor (atenţionări, avertizări), generarea formelor pentru expedierea răspunsului către petiţionar, restituirea documentelor funcţionarului responsabil de control şi executare, scoaterea de la evidenţă a petiţiei;
 • autorizarea accesului la documente în funcţie de atribuţii şi roluri;
 • funcţii de căutare şi identificare a petiţiilor după diverse criterii;
 • generarea şi imprimarea, în baza formularelor prestabilite, a scrisorilor de însoţire expediate executanţilor şi a scrisorilor-aviz adresate petiţionarilor;
 • monitorizarea accesului utilizatorilor la sistem.

Pentru detalii suplimentare și versiune demo contactați experții noștri la tel. 022 820 911

 

Volumul mare de documente normative interne din cadrul unei organizaţii, cauzat de elaborare, actualizare, utilizare şi monitorizare a documentelor normative interne, impune probleme de management, coordonare, informare, distribuire şi face ca managementul acestor documente să constituie una din funcţiile de bază în activitatea organizaţiei.

Automatizarea proceselor de management a documentelor normative interne ameliorează coordonarea, operativitatea şi calitatea acestor documente de importanţă majoră pentru buna funcţionare a unei organizaţii.

Sistemul Informatic „Biblioteca Electronică a Documentelor Normative Interne (Biblioteca Electronică) constituie mulţimea mijloacelor metodologice şi informaţionale de realizare a funcţiilor ce ţin de crearea, administrarea şi consultarea bazei de date a documentelor normative interne (documentelor) a organizaţiei.

Scopul elaborării Sistemului Informatic Biblioteca Electronică este determinat de următoarele momente:

 • Sistematizarea şi clasificarea documentelor interne;
 • Crearea bazei de date unice care va conţine documentelor interne;
 • Accesul comod şi rapid al personalului organizaţiei la documentele interne, indiferent de dislocarea lor;
 • Reducerea timpului de efectuare a procedurilor de căutare şi recepţionare a informaţiei.

Obiectivele creării şi implementării Sistemului Informatic Biblioteca Electronică a documentelor sunt:

 • Evidenţa documentelor, numerotarea documentelor (atribuirea codului unic de identificare şi numărului versiunii);
 • Clasificarea şi ierarhizarea documentelor;
 • Menţinerea istoriei de modificare a documentelor (note informative referitor la modificările introduse în documentele sunt anexate electronic la document);
 • Accesul personalizat al utilizatorilor la documente în dependenţă de funcţia executată;
 • Posibilitatea reînnoirii drepturilor de acces;
 • Informarea automatizată a utilizatorilor (angajaţilor) organizaţiei privind actualizarea/elaborarea documentelor;
 • Identificarea documentelor, navigarea prin biblioteca de documente, căutarea documentelor după criteriile de înregistrare ale acestora;
 • Selectarea documentelor în ordinea cronologică a aprobării, după criteriile de înregistrare;
 • Regăsirea documentelor după legăturile funcţionale (fiecare documentelor va conţine referinţele la alte documente);
 • Comentarea documentului de către utilizatori;
 • Publicarea proiectelor de documente pentru discuţii, comentarii, propuneri, avize;
 • Înregistrarea faptului că utilizatorii au luat cunoştinţă cu documentul prin intermediul sistemului documentelor;
 • Constituirea flexibilă a pachetelor de documente (aceasta diminuează efectele negative atât a fragmentării excesive, cât şi a structurării imperfecte a documentelor), care ar permite organizarea seturilor destinate unor situaţii anume, fără a dubla păstrarea documentului;
 • Divizarea accesului la modificarea bazei de date.

Pentru detalii suplimentare și versiune demo contactați experții noștri la tel. 022 820 911

 
Implementarea unui sistem informatic de gestiune a datelor de personal a devenit o necesitate pentru companii în efortul de eficientizare a managementului resurselor umane.

Sistemul informatic de management al resurselor umane asigură colectarea, administrarea, prelucrarea şi interpretarea datelor prin emiterea de liste, rapoarte text, date statistice şi comparative, precum şi îmbunătăţirea comunicării în cadrul organizaţiei printr-o mai bună organizare a fluxului de informaţii dintre departamentul de Resurse Umane şi alte subdiviziuni.

Baza legală a aplicaţiei este Codul muncii al RM (Legea nr.154 din 28.03.2003) precum şi alte acte normative din domeniu.

Sistemul asigură o bună accesibilitate a datelor şi reduce semnificativ timpul necesar activităţilor administrative privind managementul personalului.

 

Sistemul pune la dispoziţia managementului organizaţiei informaţii utile şi concludente privind:

 • structura organizaţională (subdiviziunile structurale);
 • registrul angajaţilor;
 • statele de funcţii;
 • programarea concediilor;
 • dosarele personale ale angajaţilor, cu diversitatea de caracteristici din dosarul personal: stagiu, vârstă, sex, studii, stare civilă, loc de naştere, domiciliu, cetăţenie, activitate anterioară, transferuri în cadrul instituţiei (companiei), etc.;
 • angajări, concedieri, evaluări, grade de calificare, clasificare şi militare, concedii, deplasări, stimulări, sancţiuni, distincţii etc.;
 • documentele oficiale de serviciu (ordine, dispoziţii) de reglementare şi modificare a resurselor umane, emise de către management;
 • rezerva de personal;
 • analiza şi statistica caracteristicilor din dosarul personal al angajaţilor.

Funcţii ale sistemului:

 • înregistrarea și evidența personalului;
 • controlul şi analiza calitativă (la "data" sau pentru "perioada") a completării schemei de personal;
 • evidenţa şi analiza: forme de angajare si modalităţi de obţinere a posturilor de muncă;
 • evidenţa şi analiza: vârstă; sex; studii şi cunoştinţe; origine şi stare socială; stagiu de muncă etc.;
 • evidenţa, control și analiza: deplasări, concedii;
 • evidenţa şi analiza concedierii, inclusiv motivaţii;
 • perfectarea și vizualizarea/imprimarea listelor de personal: angajări, concedieri, deplasări; concedii; intervale de vârstă; sex; studii; titluri şi grade ştiinţifice; stare familiară; studii; etc.;
 • selectarea datelor referitoare la angajaţi conform criteriilor stabilite, perfectarea documentelor respective.

Pentru detalii suplimentare și versiune demo contactați experții noștri la tel. 022 820 911

 

S.I. "Legislaţia Republicii Moldova" include baza de date juridice a Republicii Moldova, programul de consultare şi programul pentru actualizarea ei.

Baza de date conţine acte juridice adoptate şi publicate în revista “Monitorul Oficial al Republicii Moldova” şi alte publicaţii oficiale, începând cu anul 1989, în limbile română şi rusă. În acelaşi timp, baza de date conţine legi şi acte normative modificate (la zi) conform actelor despre modificări. Modificările sunt operate conform prevederilor Legii nr.317 din 18 iulie 2003 la data intrării acestora în vigoare.

Baza de date include următoarele compartimente informaţionale:

 • Legile Republicii Moldova
 • Hotărârile Parlamentului Republicii Moldova
 • Decretele Preşedintelui Republicii Moldova
 • Hotărârile, dispoziţiile şi ordonanţele Guvernului
 • Hotărârile Curţii Constituţionale
 • Hotărârile Curţii de Conturi
 • Hotărârile Băncii Naţionale
 • Acte ministeriale
 • Acte ale autorităţilor administrative centrale
 • Acte internaţionale
 • Alte acte

Actele sunt sistematizate şi clasificate conform Clasificatorului General al Legislaţiei adoptat prin legea 1235 din 25.09.1997.

Fiecare act conţine:

 • denumirea organului emitent
 • denumirea actului
 • numărul şi data adoptării actului
 • denumirea, data şi numărul publicaţiei
 • textul actului la zi (cu toate modificările operate)
 • textul actului în original
 • lista codurilor conform clasificatorului
 • lista actelor cu modificări, ce i se aduc
 • lista actelor modificate de el
 • lista actelor care se referă la el
 • lista actelor la care se referă
 • fişa actului (data adoptării, data promulgării, data intrării în vigoare, data abrogării, unde şi când a fost publicat/republicat etc.).

Interfaţa programului de consultare este elaborată în limba română şi rusă. Ea permite în mod comod şi rapid căutarea, selectarea, vizionarea, imprimarea, salvarea sau exportarea actelor în Microsoft Word sau Open Office Write.

Căutarea actelor poate fi efectuată:

 • în unu sau câteva compartimente
 • după clasificator (selectând tema)
 • după tipul actului
 • după număr sau număr şi data adoptării
 • după dată sau perioadă
 • după numărul şi data publicaţiei
 • după cuvinte sau o expresie cu sens formată din cuvinte (căutarea se efectuează în denumire sau în textul actului).

La momentul actual baza de date conţine circa 53.000 acte (în fiecare din cele două limbi) şi ocupă un volum de 2 GB.

Blocurile cu informaţii pentru actualizarea bazei de date juridice sunt create şi plasate în Internet a doua zi după data apariţiei revistei "Monitorul Oficial". Actualizarea bazei de date la utilizatori se efectuează cu ajutorul unui program specializat prin Internet.

Sistemul poate fi instalat pe un calculator separat sau pe serverul reţelei locale pentru utilizare în comun.

Sistemul funcţionează pe platformele Windows ME, 2000, 2003, NT, XP, Vista, v.7 sau sisteme de operare bazate pe x86 Unix (Linux, FreeBSD, Mac OS X, Solaris) prin intermediul Wine.

Configuraţia minimală a calculatorului - PC 500MHz, 128MB RAM.

În prezent Sistemul se utilizează la Parlamentul Republicii Moldova, Aparatul Preşedintelui, Guvern, Curtea Suprema de Justiţie, Curtea Constituţională, Curţile de Apel, Curtea de Conturi, judecătorii, toate ministerele, Procuratura Generală, Banca Naţională, bănci comerciale, agenţii, agenţi economici etc.

Informaţii de contact: tel. 022 820 911

 

S.I. "Practica Judiciară" include baza de date a practicii judiciare, programul de consultare şi programul pentru actualizarea ei.

Baza de date conţine documente privind jurisprudenţa, în limbile română şi rusă.

Ca surse de informaţii servesc documente din arhiva Curţii Supreme de Justiţie, Buletinul Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova, Revista Naţională de Drept, revista Dreptul şi alte publicaţii oficiale.

Documentele sunt repartizate în următoarele compartimente informaţionale:

 • Hotărâri explicative ale Plenului Curţii Supreme de Justiţie
 • Hotărâri explicative ale Plenului Judecătoriilor Supreme ale altor state
 • Practica Curţii Europene pentru Drepturile Omului
 • Practica cu privire la cauzele penale şi contravenţiile administrative ale Curţii Supreme de Justiţie
 • Practica cu privire la cauzele civile ale Curţii Supreme de Justiţie
 • Practica cu privire la cauzele penale şi contravenţiile administrative ale altor state
 • Practica cu privire la cauzele civile ale altor state
 • Teoria cu privire la problemele generale de drept, putere judecătorească şi justiţie
 • Teoria cu privire la cauzele penale şi contravenţiile administrative
 • Teoria cu privire la cauzele civile.

Documentele sunt sistematizate şi clasificate conform Clasificatorului Practicii Judiciare adoptat prin Hotărârea Plenului Curţii Supreme de Justiţie nr.13a din 24.04.2000.

Fiecare document conţine o fişă informaţională care include organul emitent sau autorul documentului, data adoptării lui, sursa şi data publicării, modificările, coduri conform clasificatorului şi alte informaţii utile.

Interfaţa sistemului este elaborată în limba română şi rusă. Ea permite în mod comod şi rapid căutarea, selectarea, vizionarea, imprimarea, salvarea sau exportarea documentelor în Microsoft Word sau Open Office Write.

Căutarea documentelor poate fi efectuată:

 • în unu sau câteva compartimente;
 • după clasificator (selectând tema);
 • după tipul actului;
 • după număr sau număr şi data adoptării;
 • după dată sau perioadă;
 • după numărul şi data publicaţiei;
 • după cuvinte sau o expresie cu sens formată din cuvinte (căutarea se efectuează în denumire sau în textul actului).

La momentul actual baza de date conţine circa 15.000 documente (în fiecare din cele două limbi) şi ocupă un volum de 400 MB.

Blocurile cu informaţii pentru actualizarea bazei de date sunt plasate în Internet în fiecare săptămână. Actualizarea bazei de date la utilizatori se efectuează cu ajutorul unui program specializat prin Internet.

Sistemul poate fi instalat pe un calculator separat sau pe serverul reţelei locale pentru utilizare în comun.

Sistemul funcţionează pe platformele Windows ME, 2000, 2003, NT, XP, Vista, v.7 sau sisteme de operare bazate pe x86 Unix (Linux, FreeBSD, Mac OS X, Solaris) prin intermediul Wine.

Configuraţia minimală a calculatorului - PC 500MHz, 128MB RAM.

În prezent Sistemul este utilizat la Curtea Supremă de Justiţie, Curţile de Apel, Curtea Constituţională, Aparatul Preşedintelui, ministere, Procuratura Generală, procuraturile de sector, judecătorii, Banca Naţională, bănci comerciale, agenţi economici etc.

Informaţii de contact: tel. 022 820 911