Mergi la conţinutul principal

Petiţii și reclamaţii

În conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare,  persoanele fizice şi persoanele juridice, indiferent de forma juridică de organizare, pot adresa Instituției Publice „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică” petiţii. Prin petiţie, se înţelege orice cerere, sesizare sau propunere.

Petiţia se depune în scris la adresa mun.Chişinău, str. Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, sau în formă electronică la adresa de e-mail: stisc@stisc.gov.md, în limba de stat sau într-o altă limbă în conformitate cu Legea cu privire la funcţionarea limbilor vorbite pe teritoriul Republicii Moldova. Acestea vor conține numele şi prenumele sau denumirea petiţionarului, domiciliul sau sediul petiţionarului şi adresa de poştă electronică dacă se solicită răspuns pe această cale. Denumirea autorităţii publice, obiectul petiţiei şi motivarea acesteia vor completa nemijlocit petiția depusă. Obligatorie este semnătura petiţionarului ori a reprezentantului său legal sau împuternicit, iar în cazul petiţiei transmise în formă electronică – semnătura electronică.

Petiţia în formă electronică, trebuie să corespundă cerinţelor faţă de documentul electronic în conformitate cu legislaţia în vigoare. Dacă petiția nu corespunde cerințelor menționate, petiționarului se indică asupra neajunsurilor şi i se acordă un termen rezonabil pentru înlăturarea lor. În cazul în care petiţionarul nu înlătură neajunsurile în termenul acordat, petiţia nu se examinează. Examinarea petițiilor au loc în termen de 30 de zile. În cazuri deosebite, termenul de examinare poate fi prelungit cu cel mult 15 zile, fapt despre care este informat petiţionarul.

În cazul în care petiția este depusă de o persoană împuternicită, aceasta urmează să fie însoţită, de documentul confirmativ al reprezentantului legal sau de procura reprezentantului împuternicit, de documente sau dovezi prevăzute de reglementările legale în vigoare sau considerate utile de către petiţionar pentru susţinerea petiţiei sale. Dacă petiţia ţine de competenţa altei autorităţi publice, originalul petiţiei se expediază autorităţii publice competente în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării petiţiei, fapt despre care petiţionarul este informat.

Petițiile ce conțin un limbaj necenzurat sau ofensator, ameninţări la securitatea naţională, la ordinea publică, la viaţa şi sănătatea persoanei oficiale, precum şi a membrilor familiei acesteia, nu vor fi examinate dar vor fi remise organului de drept competent. Petiționarul poate modifica petiţia iniţială sau petiţiile depuse cu excepţia obiectului ei. În acest caz, termenul de examinare a petiției nu se modifică. În cazul modificării obiectului petiţiei, aceasta este considerată o petiţie nouă.